یافتن ساختارهای پذیرش شده مستقر

جستجو
نوع ساختار پذیرش شده محل استقرار حوزه فناوری جستجو
عنوان شرکت نوع شرکت وضعیت حوزه فعالیت تلفن صفحه شرکت
کیمیاگران امید سبز سلامت سپند شرکت سهامی خاص کشاورزی 09144059302 مشاهده
کیمیا کشت لاهیج دیلم شرکت سهامی خاص صنایع غذایی 09112402143 مشاهده
کیامهد پردازش خزر شرکت سهامی خاص IT / ICT 09337453586 مشاهده
کنترل تردد نوین پانیا شرکت سهامی خاص مکانیک 09223781210 مشاهده
کاوش تجهیز کاسپین منطقه آزاد انزلی شرکت سهامی خاص مکانیک 09113819621 مشاهده
کارا نرم افزار هوشمند شرکت سهامی خاص IT / ICT 09111481400 مشاهده
ویراالکترونیک خزر شرکت سهامی خاص مکانیک 09117995850 مشاهده
ویرا فناوران گیلار شرکت سهامی خاص IT / ICT 09115007260 مشاهده
ورد آفرین روجین شمال شرکت سهامی خاص کشاورزی 09112538927 مشاهده
وراگرافیک ایده گستر همکاران شرکت سهامی خاص IT / ICT 09112414506 مشاهده
واقعیت مجازی یاکند شرکتسهامی خاص IT / ICT 09113439450 مشاهده
هوشمند نرم افزار حسام شرکت سهامی خاص IT / ICT 09127003178 مشاهده
هوشمند افزار کارپیرا شرکت سهامی خاص بیوتکنولوژی 09111364317 مشاهده
هنرسازان آرایه وارنا شرکت سهامی خاص مستقر بیوتکنولوژی 09119185900 مشاهده
هسته فناوری شرکت سهامی خاص IT / ICT 09305221191 مشاهده
هسته فناور نانوزیست پالاگستر شرکت سهامی خاص بیوتکنولوژی 09112316731 مشاهده
هسته فناور آریک شرکتسهامی خاص بیوتکنولوژی 09123195446_09352195446_09108195446_09381763286 مشاهده
هسته فناور آرمیراژ شرکت سهامی خاص IT / ICT 09369932757 مشاهده
هاسکوگیم شرکت سهامی خاص IT / ICT 09302046821 مشاهده
نیکان نانو آرا شرکت سهامی خاص بیوتکنولوژی 09113431791 مشاهده
نیک اقتصاد آرتمن شرکت سهامی خاص مستقر بیوتکنولوژی 09116140053 مشاهده
نورا پیشتازان فردای روشن شرکت سهامی خاص IT / ICT 09119310929 مشاهده
نوآوران عرصه اندیشه کاسپین پارسیان شرکت سهامی خاص بیوتکنولوژی 09354683116 مشاهده
نوآوران صنعت آریوسام شرکت سهامی خاص IT / ICT 09115605020 مشاهده
نمایشگرهای دوار شرکت سهامی خاص مستقر مکانیک 09125163138_09102331682 مشاهده
نانو آلتین کربن شرکت سهامی خاص مستقر بیوتکنولوژی 09120879558 مشاهده
نارون فناوران آرمان شرکت سهامی خاص مستقر بیوتکنولوژی 09360250939 مشاهده
مهندسی فناوری فرادانش خزر شرکت سهامی خاص کشاورزی 09113314765 مشاهده
مهندسی دایموتک شَرکت سهامی خاص مستقر مکانیک 09039176289 مشاهده
مهرآوید پردیس شرکت سهامی خاص IT / ICT 09117091629 مشاهده
مهر زیست گیاه گیلان شرکت سهامی خاص کشاورزی 09123031342 مشاهده
مسیر سبز شوکا ( دوربین ایرانیان) شرکت سهامی خاص بیوتکنولوژی 09113399962 مشاهده
مدرن گستر سردارجنگل شرکت سهامی خاص IT / ICT 09111385898 مشاهده
ماورا اشکان طب شرکت سهامی خاص مکانیک 09121796646_02188463002 مشاهده
ماهی های آهنین گیل آمارد شرکت سهامی خاص مستقر IT / ICT 09374572174 مشاهده
ماشین سازی طراحان پیشرو کاوشگر شرکت سهامی خاص مستقر صنایع غذایی 09126337953 مشاهده
لللل IT / ICT مشاهده
گیلداد ایمن زیست شرکت سهامی خاص IT / ICT 09031430048 مشاهده
گیلان حرم آفرین شرکت سهامی خاص مکانیک 09355169192 مشاهده
گیل یاران کشت و کار سپیدرود شرکت سهامی خاص کشاورزی 09356213159 مشاهده
گیل آزما منطقه آزاد انزلی شرکت سهامی خاص مکانیک 09397210611 مشاهده
گیل آریا نور کیا شرکت سهامی خاص IT / ICT 09358700968 مشاهده
گیاه گستران پاسارگاد گیل شرکت سهامی خاص مستقر کشاورزی 09032821888 مشاهده
قلعه فناوران هیمن شرکت سهامی خاص IT / ICT 09118297437_09113349852 مشاهده
قطب دانش و فناوری های مدرن ستاره پارس شرکت سهامی خاص IT / ICT 09190648842 _ 09128896148 مشاهده
فوژان فلات شرکت سهامی خاص کشاورزی 09113382783 مشاهده
فناوری نوین آکام شرکت سهامی خاص مستقر کشاورزی 09126039681 مشاهده
فناوران هوشمند کاشت شرکت سهامی خاص کشاورزی 01333341954 مشاهده
فناوران نور آزمای مشکات شرکت سهامی خاص صنایع غذایی 09108634227 مشاهده
فن آوران الکترومکانیک کاسپین شرکت سهامی خاص بیوتکنولوژی 09124024324 مشاهده
فرنام سازان آیریک شرکت سهامی خاص IT / ICT 09134232913 _ 09114313555 مشاهده
فرتاک ارتباطات لاهیج شرکت سهامی خاص مستقر IT / ICT 09112375232_09118391559 مشاهده
طرح پرداز جلگه شرکت سهامی خاص IT / ICT 09111493475 مشاهده
طراحان زندگی شیشه ای پارسیان شرکت سهامی خاص مستقر مکانیک 09375255311و09113141446 مشاهده
طراحان تراشه عصر آینده درفک شرکت سهامی خاص IT / ICT 01333461558 مشاهده
طبیعت پژوهان اشکور شرکت سهامی خاص کشاورزی 09129378062 مشاهده
صنایع غذایی کاسپین پودر باران شرکت سهامی خاص بیوتکنولوژی 09125576401_09116215189 مشاهده
صنایع رباتیک و مکاترونیک پیشتازان کاسپین صدرا شرکت سهامی خاص مستقر مکانیک 09111315729 مشاهده
صنایع الکترونیک نواندیشان رایا آزما َرکت سهامی خاص مکانیک 09117209627 مشاهده
شیمی گستر اترس شَرکت سهامی خاص مستقر بیوتکنولوژی 09119311399 مشاهده
شهریور گستران کاسپین شرکت سهامی خاص بیوتکنولوژی 09113858710 مشاهده
شهر هوشمند گیلسا شرکت سهامی خاص مستقر IT / ICT 09124850227_09112367287 مشاهده
شرکت کام کافه آرامش شرکت سهامی خاص مستقر IT / ICT 09112349167 مشاهده
شرکت مهندسی هوش آفرین رایکا شرکت سهامی خاص IT / ICT 09113445325_09113830927 مشاهده
شرکت مهندسی مهرکبودان دیلم شرکت سهامی خاص صنایع غذایی 09116288203 مشاهده
شرکت مهندسی فروهر تیسفون شرکت سهامی خاص مستقر مکانیک 09118178144 مشاهده
شرکت مهندسی زمین رایانه آریا برنا (زرآب) شرکت سهامی خاص مستقر IT / ICT 09173095155 مشاهده
شرکت فنی ومهندسی بهکار لیزر کوروش شرکت سهامی خاص مستقر بیوتکنولوژی 01344441693 مشاهده
شرکت فناوران واقعیت افزوده ستاره شرکت سهامی خاص IT / ICT 09112361042 مشاهده
شرکت طراحان عصر حجر شرکت سهامی خاص مستقر IT / ICT 09111341906 مشاهده
شرکت صنایع غذایی زیتون ددنزه شرکت سهامی خاص صنایع غذایی 09121167575 مشاهده
شرکت دریچه ذهن شمال مسئولیت محدود IT / ICT 09125260919 مشاهده
شرکت دانش بنیان زیست صنعت ساسان نانو پلیمر شرق شرکت سهامی خاص مستقر بیوتکنولوژی 09116500432 مشاهده
شرکت دانش بنیان ریزجلبکی پارسیان شرکت سهامی خاص مستقر کشاورزی 09123759012 مشاهده
شرکت تعاونى دانش بنیان مهندسى فتحفناور جدید شرکت سهامی خاص مستقر مکانیک 09111323997 مشاهده
شرکت تحقیق و توسعه سلامت اندیشان رادین شرکت سهامی خاص شرکت با مسؤلیت محدود صنایع غذایی 09139021497 مشاهده
شرکت تجارت الکترونیک پرداخت امن بهنیا لنگرود شرکت سهامی خاص IT / ICT 09381917467 مشاهده
شرکت بیوک شیشه ایرانیان شرکت سهامی خاص بیوتکنولوژی 09112317783 مشاهده
سبو سیب سلامت شرکت سهامی خاص مستقر کشاورزی 09112831500 مشاهده
سبز فن آوران لوزان شمال شرکت سهامی خاص کشاورزی 09364146800 مشاهده
سامانه پایش سلامت شرکت سهامی خاص مستقر صنایع غذایی 09123079329 مشاهده
سام پردازش راشا شرکت سهامی خاص مستقر مکانیک 09123196068 مشاهده
زیست یار وارنا شرکت سهامی خاص مستقر مکانیک 09111323467 مشاهده
زیست پالایشگر خزر شرکت سهامی خاص صنایع غذایی 09113411529 مشاهده
ریزافزا سبز گیل شرکت سهامی خاص مستقر بیوتکنولوژی 09113484056 مشاهده
روهان خدمان شمال شرکت سهامی خاص IT / ICT 09119429198 مشاهده
روشن شرکت سهامی خاص مکانیک 09116545418 مشاهده
روژان ویستا مهر مسئولیت محدود مستقر بیوتکنولوژی 09117226112 مشاهده
رهگستران مبتکر آکام سازه درفک شرکت سهامی خاص IT / ICT 09113473247 مشاهده
رادین کسب و کار مفخم نوین شرکت سهامی خاص مستقر IT / ICT 09115547747 مشاهده
دانش و تولید نیک نگاه کیمیا شرکت سهامی خاص مستقر صنایع غذایی 09124265730 مشاهده
دانش گستر فناوری شمس تنکابن شرکت سهامی خاص بیوتکنولوژی 09119996075 مشاهده
داده پردازان گیلاس شمال شرکت سهامی خاص مستقر IT / ICT 09124647601 مشاهده
حدید درنیکا ساحل انزلی شرکت سهامی خاص بیوتکنولوژی 09133264508 مشاهده
جلگاوش فرانو شرکت سهامی خاص IT / ICT مشاهده
ثمین صنعت کاسپین شرکت سهامی خاص مکانیک 09113382352 مشاهده
تیم ارائه خدمات بیوانفورماتیک شرکت سهامی خاص بیوتکنولوژی 09118197490 مشاهده
توسعه وب فرتاک شرکت سهامی خاص IT / ICT 09359410911 مشاهده
توسعه مجازی کادوس شرکت سهامی خاص مستقر IT / ICT 09113364418 مشاهده
تعاونی دانش بنیان حامیان سلامت برومند شرکت سهامی خاص صنایع غذایی 09123397741 مشاهده
تداوم خرد پژوهان کاسپین منطقه آزاد بندر انزلی شرکت سهامی خاص مکانیک 09126394429و09122466401 مشاهده
تحقیق و فناوران کیمیا ریس تک شرکت سهامی خاص بیوتکنولوژی 09115034525 مشاهده
تجارت فناور واسطه جاودانه رونیکا ایرانیان شرکت سهامی خاص مستقر کشاورزی 09113332595 مشاهده
تجارت الکترونیک لوتوس آرمانی َشرکت سهامی خاص IT / ICT 09113455622 مشاهده
تابلوسازان کاسپین شرکت سهامی خاص مکانیک 09124541546 مشاهده
پویا صنعت پردازان آرنگ شرکت سهامی خاص مکانیک 09111362125 مشاهده
پولاد صدف آسیا شرکت سهامی خاص مستقر مکانیک 09118256772 مشاهده
پژواک داده خزر شرکت سهامی خاص IT / ICT 09112921909 مشاهده
پردازشگران همای گیل شرکت سهامی خاص IT / ICT 09112323404 مشاهده
پدیده هوشمند لاهیج شرکت سهامی خاص مستقر IT / ICT 09194701307 مشاهده
پایا شیمی هومان شرکت سهامی خاص بیوتکنولوژی 09114672157_09113487830 مشاهده
پارسیس دام شرکت سهامی خاص بیوتکنولوژی 09126303974 مشاهده
پارسا اندیش رفیع فراروی متنوع پروتئین شرکت سهامی خاص مستقر صنایع غذایی 09113353960 مشاهده
پارس فراهوش آژمان شرکت سهامی خاص مستقر IT / ICT 09109229229 مشاهده
بهسازان آب و خاک محیط کادوس شرکت سهامی خاص بیوتکنولوژی 09037822156 مشاهده
بنیان صنعت نوین میلاش شرکت سهامی خاص بیوتکنولوژی 09112300031_09112304014 مشاهده
برکه شیشه ای کوثر شرکت سهامی خاص مستقر بیوتکنولوژی 09123909273 مشاهده
برساد تجارت نوین داده آروند شرکت سهامی خاص IT / ICT 09119369792 مشاهده
ایده گستران صعود ایمن شرکت سهامی خاص بیوتکنولوژی 09112382540 مشاهده
ایده گستر لوشان شرکت سهامی خاص مکانیک 09117982238 مشاهده
ایده پردازان درفک شرکت سهامی خاص IT / ICT 09118372791 مشاهده
اندیش بنیان فناور ورنا شرکت سهامی خاص مستقر IT / ICT 01332112392 مشاهده
افشانه گیاه خزر شرکت سهامی خاص مستقر بیوتکنولوژی 09359071487 مشاهده
ارمغان زه راد کیهان شمال شرکت سهامی خاص مستقر بیوتکنولوژی 09112330036 مشاهده
آفتاب تابان شرکت سهامی خاص IT / ICT 09120130161 مشاهده
آستان کیمیای گیل شرکت سهامی خاص مستقر IT / ICT 09370449779_09112410601 مشاهده
آزمون الکترونیک خزر شرکت سهامی خاص مستقر IT / ICT 09113306418 مشاهده
آبزیوار کوپال شرکت سهامی خاص کشاورزی 09121042103 مشاهده
آبزی خوراک پیشگام شرکت سهامی خاص مستقر صنایع غذایی 09111372497 مشاهده
آبزی پروتئین یاس شرکت سهامی خاص مستقر کشاورزی 09113374370 مشاهده
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به پارک علم و فناوری گیلان می باشد.
Powered by DorsaPortal