نام و نام خانوادگی نماینده شرکت جهت پیگیرینام شرکتشماره تماسمشخصات متقاضی
مشخصات فناوری1- عنوان فناوری/ محصول2- خلاصه ای از فناوری را در 5 الی 10 سطر (در حد معرفی اولیه به خریدار فناوری، سرمایه گذار، ...) بیان فرمایید3- بازار هدف / مشتریان فناوری( صنایع شمیایی، نفت، ساختمان و ... )4- نوآوری و یا فناوری شما در این طرح چیست؟ (در فرایند است / بهبود خصوصیات محصول است و ... ) شرح دهید5- رقبای موجود داخلی / خارجی محصول کدامند؟ محصولات مشابه یا جایگزین محصول را نام ببرید؟6- سطح بلوغ طرح( تحقیق و توسعه، آزمایشگاهی، پایلوت، طرح صنعتی) را ذکر نمائید. 8- تاییدیه های لازم جهت تولید کدامند؟ آیا دریافت شده است؟9- آیا تاکنون فروش داشته اید؟ میزان (تعداد) و مبلغ فروش محصول تاکنون را ذکر نمایید:10- درخواست و تمایل شما جهت همکاری و مشارکت چیست؟(فروش دانش، مشارکت، جذب سرمایه جهت تولید و ...)12- سایر توضیحات (تصویری از محصول پیوست شود):
تصویر گواهی ضمیمه شود.
تصویر تاییدیه ضمیمه شود.جمع مبلغ فروش/ هزار ریالتعداد
فایل طرح کسب و کار ضمیمه شود.
تصویر محصول7- آیا ثبت اختراع دارد؟11-آیا طرح کسب و کار (BP) طرح تهیه شده است؟
فرم اعلام فناوری برای جذب سرمایه گذار