۱۳۹۸/۲/۱
ورود کاربران English
خط مشي كيفيت پارك علم و فناوري گيلان
 
 آرمان :
ايجاد قطب علم و فناوري شمال كشور با تاكيد برقابليت هاي اقليمي و اقتصادي منطقه و همچنين برقراري تعاملات مبتني بردانش وفناوري باكشورهاي حاشيه درياي خزر.

ماموريت (رسالت ) :
ايجاد بسترمناسب براي توسعه موسسات دانايي محور به منظور برقراري ارتباط و انسجام بين تحقيق ، فناوري و توليد جهت نيل به توسعه اقتصادي دانش بنيان .

اهداف :
  1.  توسعه فعاليتهاي كارآفريني فناورانه سازگار با ويژگيهاي اقليمي وقابليتهاي منطقه
  2. زمينه سازي براي ورود شركتها ومؤسسات كوچك ومتوسط دانش بنيان به بازارهاي جهاني وبهره برداري از ظرفيتهاي قانوني
  3.  ايجاد بستر مناسب براي توليدفناوري ، انتقال فناوري ،تجاري سازي فناوري و بومي سازي آن
  4.  كمك به افزايش ثروت در جامعه ازطريق توسعه اقتصادي دانش وفناوري محور
  5. افزايش قدرت رقابت ورشد شركتهاي متكي بردانش وفناوري
  6.  كمك به جذب دانش فني وسرمايه هاي ملي وبين الملل
  7.  تسهيل ارتباط بين بخشهاي تحقيقاتي ، توليدي وخدماتي جامعه بمنظورتجاري سازي نتايج تحقيقات
  8.  ايجاد هم افزايي بين مؤسسات داراي فناوريهاي پيشرفته ومراكز آموزشي وتحقيقاتي ملي وبين المللي
  9.  حمايت ازايجاد وگسترش شركتهاي كوچك ومتوسط دانش وفناوري بنيان وشركتهاي تحقيقاتي ومهندسي نوآور باهدف توسعه فناوري وكارآفريني

تعهد مديريت :

بااعتقادي راسخ ، استقرارنظام مديريت كيفيت را برمبناي استاندارد جهاني (2008 -9001 ISO ) براي حفظ ، پويايي ، اثربخشي فعاليتها ، تضمين كيفيت وبهبود مستمرسرلوحه كارخودقرارداده وهمگام با كاركنان متعهد مي شود باتوجه به قوانين ، مقررات ورعايت موازين اسلامي واخلاقي درراستاي ايفاي رسالت وانجام ماموريت وتحقق اهداف پيش بيني شده برپايه الزامات نظام مديريت كيفيت تلاش نماييم .
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به پارك علم و فناوري گيلان ميباشد.
Powered by DorsaPortal