ورود کاربران English
خدمات واحد بازاريابي و ارتباطات
 
 
 
 ü     برنامه ريزي، ارائه رهنمود هاي لازم و نظارت بر فعاليت هاي مربوط به تجاري سازي فناوري هاي موسسات و فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي ايجاد تقاضا براي محصولات آنها.

ü     برقراري ارتباط با موسسات توليدي، صنعتي، تحقيقاتي و نظاير آن به منظور شناسايي توانمندي ها و نياز هاي تحقيقاتي و فناوري آنان براي اعلام به موسسات مستقر در پارك.

ü     همكاري و نظارت در مورد چگونگي حضور پارك و موسسات مستقر در نمايشگاه ها و يا برپايي نمايشگاه هاي تخصصي.

ü     ارائه رهنمود و نظارت بر تدوين كمپينگ تبليغاتي شركت ها و موسسات مستقر در پارك

ü     هماهنگي با سازمان ها، موسسات توليدي، صنعتي و تحقيقاتي و اشخاص حقيقي اعم از داخلي و يا خارجي به منظور جلب سرمايه گذاري و جذب كمك هاي مالي فني و انتقال فناوري و هدايت آنها به سوي موسسات مستقر در پارك.

ü     همكاري و نظارت بر تعيين نيازهاي آموزشي تخصصي (بازاريابي، كارآفريني، ارزيابي سطح فناوري و...

ü     همكاري، نظارت و راهبري فن بازار

ü     رصد بازار داخلي و بررسي نيازهاي بازار تحقيقات و فناوري در منطقه

ü     رصد بازار بين المللي

ü     بازاريابي و بازارسازي

ü     پيش خريد و فروش محصولات (ليزينگ)

ü     همكاري در ايجاد شبكه همكار و برقراري ارتباط به سازمانها و شركتهاي توليدي و خدماتي و موسسات ذيربط

ü     مطالعه و شناسايي نيازهاي آتي بخش هاي توليدي و صنعتي به منظور انتقال آن به موسسات مستقر و ارائه پيشنهادهاي لازم جهت تشويق آنان به برنامه ريزي براي تامين اين نيازها

ü     كمك به تجاري سازي نتايج تحقيقات و تحقق ارتباط بخشهاي تحقيقاتي توليدي و خدماتي

ü     كمك به جلب سرمايه گذاري در پارك 

Powered by DorsaPortal