ورود کاربران English
عنوان صفحه
همايش آمايش علم و فناوري
پارك علم و فناوري گيلان و مديران شركت هاي فناور و دانش بنيان مستقر

محورهاي كنفرانس:

1.      رهيافت آينده نگاري به آمايش علم و فناوري .

-       نقش آينده نگاري در بهبود فرآيند آمايش علم و فناوري.

-       كاربرد آينده نگاري در توسعه منطقه اي علم و فناوري.

2.      آموزش عالي و ارتقاء ظرفيت هاي منطقه اي توسعه علم و فناوري .

-       كاربرد آمايش آموزش عالي در آمايش علم و فناوري.

-       آمايش علم و فناوري از منظر برنامه ريزي توسعه آموزش عالي.

-       نقش و جايگاه تشكل هاي علمي در آمايش علم و فناوري

-       نقش و جايگاه مراكز رشد و پارك هاي علم و فناوري در آمايش علم و فناوري.

-       رويكرد دانشگاه هاي نسل سوم به توسعه منطقه اي علم و فناوري

3.      مدل هاي مديريت پژوهشي و مكان يابي استقرار و پراكنش مراكز پژوهشي مبتني بر مزيت هاي منطقه اي.

-       مدل هاي مديريت پژوهشي مبتني بر مزيت هاي منطقه اي رشد علم و فناوري.

-       مدل ها و روش هاي نياز سنجي پژوهشي منطقه اي.

-       رويكرد استراتژيك به آمايش علم و فناوري.

-       بستر هاي نهادي و سازماني توسعه منطقه اي علم و فناوري.

-       مدل هاي مكان يابي استقرار و پراكنش مراكز پژوهشي مبتني بر مزيت ها و شرايط جغرافيايي و محيطي.

4.      پيوند آمايش و آينده نگاري علم و فناوري.

-       بهره گيري از نظريه ها و روش هاي آينده نگاري در آمايش علم و فناوري.

-       كاربرد مدل ها و روش هاي آمايشي در آينده نگاري علم و فناوري.

5.      سياستگذاري علم و فناوري مبتني بر فرصت ها و قابليت هاي منطقه اي.

-       كاربرد سياستگذاري علم و فناوري در آمايش علم و فناوري.

-       سياستگذاري علم و فناوري مبتني بر رويكرد توسعه منطقه اي .

6.      تجربيات ملي و بين المللي آمايش علم وفناوري

-       موفقيت ها و شكست ها در آمايش علم و فناوري در عرصه ملي و بين المللي.

-       چالش هاي آمايش علم و فناوري و ارائه راهكارها.

-       بررسي و مطالعه اسناد آمايش علم و فناوري.

-       الزامات و مولفه هاي اساسي در تدوين سند آمايش علم و فناوري در سطح ملي و منطقه اي.

-       ارايه تجربيات مناطق ويژه علم و فناوري كشور ( كريدورهاي علم و فناوري ) در پيوند با آمايش علم و فناوري

7.      ابعاد، بسترها،زمينه ها و پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي توسعه منطقه اي علم و فناوري .

-       بسترهاي اجتماعي آمايش علم و فناوري.

-       زمينه هاي فرهنگي توسعه منطقه اي علم و فناوري.

-       موانع اجتماعي و فرهنگي توسعه منطقه اي علم و فناوري.

-       پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي توسعه منطقه اي علم و فناوري.

8.      خلاقيت و نوآوري در آمايش علم و فناوري.

-       جايگاه نظام نوآوري در توسعه منطقه اي علم و فناوري.

-       كاربرد چرخه نوآوري در آمايش علم و فناوري.

9.      نظريه ها و روش هاي نوين آمايشي در حوزه علم و فناوري.

-       كاربرد نظريه ها، مدل ها و روش هاي آمايش سرزمين در حوزه علم و فناوري.

-       نقش مطالعات آمايشي در توسعه پايدار و متوازن منطقه اي علم و فناوري.

-       مدل سازي رياضي در آمايش علم و فناوري.

-       رويكرد هاي برنامه ريزي منطقه اي در ارتقاء توليد علم و فناوري .

-       نقش مطالعات ميان رشته اي در توسعه علم و فناوري و آمايش سرزمين.

10.    ابعاد و بستر هاي اقتصادي آمايش علم و فناوري.

ـ       اقتصاد دانش بنيان و توسعه منطقه اي علم و فناوري.

-       جايگاه آمايش علم و فناوري در بهبود برنامه هاي توسعه .

 

 
تاریخ: 1396/07/24
تعداد بازدید: 42
Powered by DorsaPortal